ทำเนียบนายด่าน

ทำเนียบนายด่าน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายเสนาะ วิชาพร พ.ศ. 2532 - 2533
2. นายโสรัจ สังขวรรณ พ.ศ. 2533 - 2536
3. นายธีระยุทธ สำนวน พ.ศ. 2536 - 2540
4. นายวรุตม์ ดิเรกสุนทร พ.ศ. 2540 - 2543
5. นางอาภรณ์ ทิพย์ประไพ พ.ศ. 2543 - 2545
6. นายอนุชาติ ประยูรทอง พ.ศ. 2545 - 2546
7. นางสาวพิมพ์กาญจน์ หล่อศิริไพบูลย์ พ.ศ. 2546 - 2551
8. นายสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์ พ.ศ. 2551 - 2551
9. นายประวัติ เอนกพูนสินสุข พ.ศ. 2551 - 2553
10. นายวรการ มหาวงศ์ พ.ศ. 2553 - 2554
11. นายเจริญลาภ สุเดชะ พ.ศ. 2554 - 2555
12. นางสาวจินตนา เอื้อศรีวงศ์ พ.ศ. 2556 - 2557
13. นางหัทยา ทิพยะวัฒน์ พ.ศ. 2557 - 2559
14.

15.
นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
พ.ศ. 2559 - 2562

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2562 13:32:24
จำนวนผู้เข้าชม : 3,345
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7425-1081
อีเมล์ : 75150000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ