ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา 

ในอดีตจังหวัดสงขลามีสนามบินศุลกากรสงขลา ซึ่งจัดตั้งโดยกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2486 ต่อมาการคมนาคมทางอากาศได้เจริญขึ้น รัฐบาลจึงให้สร้างสนามบินหาดใหญ่เพิ่มขึ้นตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2515 โดยประกาศยกเลิกสนามบินศุลกากรสงขลา และกำหนดสนามบินหาดใหญ่ เป็น "สนามบินศุลกากรหาดใหญ่" ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2515 

ในขณะนั้นกรมศุลกากรพิจารณาเห็นว่า ปริมาณอากาศยานและสินค้าที่นำเข้า-ส่งออกทางท่าอากาศยานหาดใหญ่มีไม่มากนัก จึงมอบหมายให้ด่านศุลกากรสงขลาจัดเจ้าหน้าที่มาควบคุมการนำเข้า-ส่งออก ทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ เมื่อมีการนำสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออกจะต้องไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ด่านศุลกากรสงขลา ที่มีระยะห่างจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ประมาณ 45 กิโลเมตร ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะดำเนินการเปิดด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2532 กรมศุลกากรจึงได้ประกาศตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ อาคารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทางด้านทิศตะวันตกของตัวอาคาร สังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ในปัจจุบัน) ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการนำของเข้าหรือส่งออกซึ่งของทุกประเภท รวมทั้งการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า หรือขอทัณฑ์บนทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2532 เป็นต้นไป 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2532 กรมศุลกากรโดย นายวิโรจน์ เลาหะพันธ์ อธิบดีกรมศุลกากร ได้เป็นประธานพิธีเปิดด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศยานในภาคใต้ตอนล่าง และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทย การท่องเที่ยว อีกทั้ง เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด แก่ผู้มาใช้บริการของศุลกากรในลักษณะปฏิบัติพิธีการต่างๆ เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE) โดยมีฐานะเป็นด่านศุลกากร สังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ในปัจจุบัน)
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 4 พฤศจิกายน 2559 10:00:39
จำนวนผู้เข้าชม : 8,314
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7425-1081
อีเมล์ : 75150000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ